آیین نامه ها و بخشنامه ها > کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه

اطلاعیه کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه

نظر به آغاز فعاليت كميته نظام پيشنهادات دانشگاه به استحضار مي رساند، كميته مذكور براي مرحله اول فراخوان جمع آوري پيشنهادات، محورهاي ذيل را جهت آگاهي دانشگاهيان ارجمند اعم ازهيأت علمي، كارمند و دانشجويان به منظور ارسال پيشنهادات لحاظ نموده است كه به شرح ذيل به آگاهي مي رسد .       
1 - پيشنهاد در زمينه روشهاي ارتقاء بهره وري نيروي كار در دانشگاه كه موجب:
الف : تسريع در روند انجام كار گردد .
ب : افزايش بيشتر انگيزه شغلي در كاركنان را بدنبال داشته باشد .
ج : شناسايي و معرفي گلوگاه هايي كه منجر به ركود و انجام امور مي گردد .
د : ساير مواردي كه مي تواند به موضوع مرتبط باشد .       
2 - پيشنهاد در زمينه اصلاح فرايندها در حوزه كاري هر فرد دانشگاهي كه موجب:
الف : حذف مراحل زايد انجام كار گردد .
ب : شناسايي واحدهايي كه بصورت موازي ارائه خدمات مي نمايند با ذكر نوع كارهايي كه موازي انجام مي شود .
ج : تغيير سيستمهاي اداري به مكانيزه و يا تكميل و اصلاح سيستمهاي موجود
د : تغيير روشهاي انجام كار
ه : ساير مواردي كه مي تواند با موضوع مرتبط باشد .       
3 - پيشنهاد در زمينه صرفه جويي در هزينه هاي دانشگاه و استفاده از منابع كه موجب:
الف : اصلاح سيستمهاي خدماتي موجود مانند: فضاي سبز، نظافت، اياب و ذهاب و ... گردد .
ب : صرفه جويي در مصرف انرژي را بدنبال داشته باشد .
ج : صرفه جويي در لوازم مصرفي اداري را در پي داشته باشد .
د : ساير مواردي كه مي تواند به موضوع مرتبط باشد .       
4 - پيشنهاد در زمينه ارتقاء هرچه بيشتر امور فرهنگي در محيط هاي خوابگاهي، آموزشي، اداري و فضاهاي دانشگاه كه موجب:
الف : توسعه و تعميق هر چه بيشتر ارزشهاي ديني در متن دانشگاه مي گردد .
ب : موجب حاكميت اخلاق در روابط روزانه افراد با يكديگر شود .
ج : راههاي گسترش احساس مسئوليت در برابر معضلات فرهنگي را بدنبال داشته باشد .
د : نتيجه پيشنهاد پاسداشت مناسبتهاي مذهبي و ملي كه ترويج فرهنگ نشاط ديني گردد را در پي داشته باشد .
ه : موجبات تحريك وجدان كاري را ميسر سازد .
و : راههاي گسترش شاديهاي سالم را تعيين نمايد .
ي : ساير مواردي كه مي تواند به موضوع مرتبط باشد .       
5 - پيشنهاد دررابطه با پتانسيل هاي موجود در واحدهاي مختلف دانشگاه در زمينه درآمدزايي .
شايان ذكر است كميته نظام پذيرش پيشنهادات در زمينه هاي مختلف نيز آماده دريافت نظرات و پيشنهادات دانشگاهيان ارجمند خواهد بود .  
    لازم است جهت ارسال پيشنهادات خود به روش ذيل عمل نماييد . 
•    اعضاء محترم هيأت علمي و كاركنان از طريق مراجعه به كارتابل خود در سيستم اتوماسيون اداري نسبت به ملاحظه فرم ارائه پيشنهادات و تكميل و ارسال آن به كارتابل كميته نظام پيشنهادات(جستجو در قسمت عنوان) اقدام فرمايند .  
•    دانشجويان گرانقدر براي ارسال پيشنهادات خودلازم است نسبت به چاپ وتكميل فرم ارائه پيشنهادات( پيوست نامه ) وتحويل آن به دبيرخانه نظام پيشنهادات واقع درسازمان مركزي طبقه اول دفترمديريت منابع انساني وپشتيباني دانشگاه اقدام فرمايند .   
   نكته: در ارزيابي ساليانه عملكردكاركنان، امتيازگزينه ارائه پيشنهادات سازنده درصورتي لحاظ خواهدگرديد،كه پيشنهاد ايشان به دبيرخانه كميته نظام پيشنهادت ارسال و مورد تصويب قرار گرفته باشد .  


«فرم ارائه پیشنهادها»


 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند